Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019,  καθώς και το Α.Π. 18318/13-03-2020  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ( Στο Υπ΄άριθ. 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύτηκε η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid-19  ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ (Α’55), σας καλεί  σε ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την 9η Νοεμβρίου  2021, ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 39/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΟΚΜΠ) ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΟΚΜΠ) ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

 

2.      ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΡΟΣΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ.

 

 

3.      ΑΝΑΝΕΩΣΗ ‘Η ΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ALPHA BANK AE.

(ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2021 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

4.      ΑΝΑΝΕΩΣΗ ‘Η ΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ.

(ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2021 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

5.      ΑΝΑΝΕΩΣΗ ‘Η ΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜ  ΤΗΣ  EUROBANK ERGASIAS AE

(ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2021 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

6.      ΑΝΑΝΕΩΣΗ ‘Η ΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE.

(ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2021 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

7.      ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

8.      ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΓΗΠΕΔΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

9.      ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

10.   ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

11.   ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓ75/2021 ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΕ221/2021 ΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ