Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την   17η του μηνός   Δεκεμβρίου  2018, ημέρα της εβδομάδας     Δευτέρα  και ώρα   13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης( Άρθρο 163 του Δ.Κ.Κ.  Ν.3463/2006)  :

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ :
1.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ