ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2020

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την  14η του μηνός    Ιανουαρίου   2020, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 16:00

για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΑΡΘΡΟ 76 ΤΟΥ Ν.3853/2010, ΟΠΩΣ ΑΝΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 78 ΤΟΥ Ν. 4555/2018).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

2.      «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (ΟΠΔ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

3.      ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ