Συνεδριάζει στο ΔΑΠΠΟΣ  την   29η του μηνός  Oκτωβρίου   2019, ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη     και ώρα   16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης  :
Α/α 
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  Π.Ε.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.   
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΩΝ (e-pde).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ : «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 298/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ : «ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΗΡΑΣ (ΔΕΥΑΘ)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 299/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ : «ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 136/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
EΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
EΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ 1,2,4,6,7 ΚΑΙ 8 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ