Συνεδριάζει το περιφερειακό Συμβούλιο την 28η Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 με
τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα
βιντεοκλήσης zoom και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες) σύμφωνα με :
– Το άρθρο 167 παρ.1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α) όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 184 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α)
– Το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α)
– Το αριθ.33954/2-6-2020 έγγραφο ΥΠΕΣ «Συνεδρίαση περιφερειακών συμβουλίων
μετά την 31η Μαΐου 2020 και κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της διασποράς του
ιού Covid 19»
Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο Ενημέρωση
α) για την πορεία δημοπράτησης της αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου
β) για την υλοποίηση των έργων της Β΄ Φάσης του Φράγματος Γαδουρά και την
συμφωνία συνεργασίας με την ΔΕΥΑ του Δήμου Ρόδου για την διαχείριση, λειτουργία
και καθημερινή συντήρηση των έργων ύδρευσης της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά.
Εισηγητής: Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση συνδιαφήμισης τουριστικών προορισμών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με
Tour Orerators για το καλοκαίρι του 2022 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 57 του
Ν. 4875/2021.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Χρυσοχοϊδης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού
Δωδεκανήσου
ΠΡΟΣ: 1. Μέλη Περιφερειακού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2
ΘΕΜΑ 3ο Ενημέρωση για τις δράσεις του Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Φιλήμων Ζαννετίδης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αγροτικής Οικονομίας
Κυκλάδων & Δωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 4ο Γνωμοδότηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά
το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) «Ανέγερση
BoutiqueHotel 5 * και Παραθεριστικών Κατοικιών στην περιοχή Πικρί Νερό Νήσου Ίου
Νομού Κυκλάδων» του φορέα «ΝΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
Εισηγήτρια : Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλμένη Περιβάλλοντος Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 5ο
2
η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ Δωδεκανήσου
οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής: Αντώνης Παπούλης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Δωδ/σου κ Δ/νσης Οικονομικού Δωδ/σου
ΘΕΜΑ 6ο
2
η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ Κυκλάδων
Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων -Ευάγγελος Μαούτσος
Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 7ο Παράταση ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν.
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A).
Εισηγητές: Γιάννης Ευαγγέλου, Έπαρχος ΠΕ Κέας– Κύθνου, Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος Εμπορίου Κυκλάδων & Γεώργιος Χαλκιδιός, Αντιπεριφερειάρχης Εμπορίου και
Επαγγέλματος Δωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 8ο Επικύρωση πρακτικών της 1ης/9-1-2022, 2ης
/8-2-2022 και 3ης /8-2-2022 συνεδρίασης
Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΗΜΩΝ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ