Σας καλούμε στην Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου
Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί 30η Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30
στην πόλη της Ρόδου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η
οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλ. Ελευθερίας 1, Διοικητήριο), σύμφωνα
με το Άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022).
Στη συνεδρίαση θα συζητηθεί το κάτωθι Μόνο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
Έκθεση πεπραγμένων Β΄ Εξαμήνου έτους 2022 της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Γεώργιος Χατζημάρκος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Ν.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΗΜΩΝ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ