Ο Δήμος Θήρας έχει κοινοποιήσει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια των παρακάτω υπηρεσιών και υλικών. Συγκεκριμένα:

Α) Ανάθεση σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικών εργαλείων για την άμεση  αποκατάσταση μικρών ζημιών στα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Θήρας καθώς και στην υλοποίηση μικροσυντηρήσεων. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στο  συνολικό ποσό των 7.409,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286360191/187, την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στις 09:00, ενώ οι προσφορές θα παραλαμβάνονται μέχρι την Δευτέρα 14/05 στις 13.00.

Β) Ανάθεση σύμβασης προμήθειας πυροσβεστήρων για τις υπηρεσίες και τα οχήματα του Δήμου Θήρας. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 11.408,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286360191/187, την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 στις 09:00, ενώ οι προσφορές θα παραλαμβάνονται μέχρι την Τετάρτη 16/05 στις 13.00.

Γ) Ανάθεση της σύμβασης προμήθειας: α) εργαλείων χειρός για τα συνεργεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (καθαριότητας, ηλεκτρολόγων κλπ) και β) εργαλείων χειρός για τα συνεργεία της υπηρεσίας τεχνικών έργων (ελαιοχρωματιστές, υδραυλικοί κλπ). Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στο  συνολικό ποσό των  5.121,82€  (με ΦΠΑ 24%). Στην συνολική αξία της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφορά τους στην κεντρική αποθήκη του Δήμου  στη Μεσαριά Θήρας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286360191/187, την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 στις 09:00, ενώ οι προσφορές θα παραλαμβάνονται μέχρι την Τετάρτη 16/05 στις 13.00.

 

 

Η  εκτέλεση των παραπάνω προμηθειών θα πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση απευθείας ανάθεσης Δημάρχου με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών σύμφωνα  με το Ν.4412/2016,  της παρ.4 του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και του Ν. 3852/2010 (Ν. Καλλικράτη).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286360191/187, αρμόδιοι υπάλληλοι Ζαμπέλα Φύτρου και Ευάγγελος Βαμβακούσης) καθώς και στη διαδικτυακή σελίδα του Δήμου Θήρας: www.thira.gov.gr στο τμήμα προκηρύξεων.