Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 21/01/2019 έως και την Παρασκευή 15/02/2019 θα υποβάλλονται αιτήσεις επαγγελματικών σκαφών περιοχής ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Θήρας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Θήρας, είναι να κατατεθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά τους, τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική αίτηση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ. Θήρας, στο καθορισμένο διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του Δ.Λ.Τ. Θήρας για τα προηγούμενα έτη. Σας ενημερώνουμε ότι τα σκάφη για τα οποία θα εγκριθεί ο ελλιμενισμός τους εντός 10 ημερών από την έγκριση θα πρέπει να προσκομιστεί στο Δ.Λ.Τ. Θήρας, εγγύηση παρεχόμενων υπηρεσιών Νερό και Ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και ο διακανονισμός παραλαβής αποβλήτων πλοίων με την ανάδοχο εταιρεία του Δ.Λ.Τ. Θήρας. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

Ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας