Υπεγράφη και τίθεται σε ισχύ από 1/9/2022 ,  η τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων  στα επισιτιστικά  και εμπορικά καταστήματα της νήσου Θήρας (Σαντορίνης). Είναι η πρώτη φορά που υπογράφεται τοπική κλαδική σύμβαση εργασίας στον κλάδο της εστίασης και του εμπορίου όχι μόνο στη Σαντορίνη αλλά και σε όλη την ελληνική επικράτεια. Κερδισμένοι εν προκειμένω είναι οι εργαζόμενοι στους συγκεκριμένους κλάδους που απασχολούνται στο νησί αυτό,  το οποίο  αποτελεί ως γνωστόν  το δόρυ του τουρισμού για τη χώρα μας , με δεδομένο ότι  τα κατώτατα όρια  αμοιβής και εργασίας τους  καθορίζονται μέχρι 31/8/2022:

  • στον μεν κλάδο της εστίασης,   με βάση την εθνική κλαδική σύμβαση εργασίας (Σ.Σ.Ε. 24.5.2021) του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας που έχει κηρυχθεί υποχρεωτική από 29.6.2022 με την υπουργική απόφαση  αριθμ. 59438/22.6.2022 (ΦΕΚ Β 3354/29.6.2022),
  • στο δε κλάδο του εμπορίου με βάση το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο του άρθρου 103 του Ν.4172/2013.

Επισημαίνεται ότι οι μισθοί της τοπικής κλαδικής σύμβασης εργασίας της νήσου Θήρας  είναι προσαυξημένοι μεσοσταθμικά κατά 18% σε σύγκρισή με τους μισθούς που προβλέπονται στην εθνική κλαδική σύμβαση εργασίας του επισιτισμού, ενώ οι εργαζόμενοι στα εμπορικά καταστήματα του νησιού θα ωφεληθούν μισθολογικά ακόμη περισσότερο. Για παράδειγμα ένας πωλητής έγγαμος  σε εμπορικό κατάστημα στη Σαντορίνη  χωρίς προϋπηρεσία που εκτελεί και υπηρεσίες ταμία , ο οποίος  αμειβόταν  με βάση  τον κατώτατο μισθό,  ελάμβανε έως τώρα μεικτό μηνιαίο μισθό   713,00 €,  ενώ  από 1/9/2022 θα λαμβάνει μεικτό μηνιαίο μισθό   820,00 € προσαυξημένο με επίδομα γάμου 10% και με ταμειακό επίδομα 5% , ήτοι συνολικά με 943,00 € (ποσοστό αύξησης 32,26%).

Επίσης , οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό,  στην περίπτωση που θα απασχοληθούν την έκτη ημέρα της εβδομάδας κατά παράβαση του πενθημέρου κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Απριλίου  ως 31  Οκτώβρη, θα τους καταβάλλεται επί πλέον   πρόσθετη αμοιβή για την έκτη μέρα που  θα είναι προσαυξημένη κατά 30% , ενώ  με τη γενική διάταξη του άρθρου 8 του Ν.3846/2010 για τον κλάδο της εστίασης , προβλέπεται ως αμοιβή  το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο χωρίς προσαύξηση.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 55  παρ.3 του Ν.4655/2019,  η τοπική υπερισχύει  σε κάθε περίπτωση , της εθνικής κλαδικής χωρίς να ισχύει εν προκειμένω  η αρχή της εύνοιας.

Με εκτίμηση

Πέτρος  Γ.  Ραπανάκης
Οικονομολόγος πτυχ ΑΒΣΠ , Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας  &  ανθρώπινου δυναμικού , Συγγραφέας